Нашата цел е да гаранитаме на клиентите ни, че генерираните от здравните заведения отпадъци не носят риск от разпространение на инфекции при тяхното депониране, транспортиране и обеззаразяване и крайния продукт е с неопасен характер. Съвременните технологии дават възможност опасните отпадъци да бъдат подложени на различен вид обработка, за да бъде постигнат този резултат.

В съответствие с европейските политики и решенията на Зеления пакт за постигане на нулеви въглеродни емисии до 2050 г. и политиките, насочени към ограничаване на количествата отпадъци, които се изгарят в инсинератори, като също така налага ограничения при транспортирането на опасни отпадъци, ние ще изберем за Вас съоръжения, които са ефективни, екологосъобразни и с ниски експлоатационни разходи.

Според препоръките на Световната здравна организация (Ръководство „Safe Management of Wastes from Health-care Activities”), третирането и обезвреждането на опасни медицински отпадъци има следните цели:

 - унищожаване на болестотворните микроорганизми;

 - разрушаване/трансформиране на остатъчните фармацевтични продукти и лекарствени средства до безопасни компоненти;

- унищожаване на остри и режещи инструменти и други технически средства, които могат да причинят физически наранявания;

- крайно обезвреждане/разрушаване на биологичните медицински отпадъци и други органични материали.


Избор на подходящ вариант за третиране/обезвреждане

При избора на подходящ вариант трябва да се вземат предвид редица съображения, включително:

- характер на отпадъците и присъщите им опасни свойства;

- дали отпадъците са били инактивирани по надежден и утвърден метод;

- доколко приемлив е външният вид на изхвърляните отпадъци;

- потенциалното вредно въздействие на изхвърляните отпадъци върху околната среда;

- простотата и надеждността на метода за обезвреждане;

- разходите за обезвреждане и другите разходи;

- общите фактори на професионален риск за произвеждащите отпадъците, за персонала, боравещ с отпадъците и за операторите;

- общото въздействие на съоръжението или оборудването за обезвреждане или заустване върху непосредствената околна среда и върху околната среда като цяло.


Препоръчваните технологии за третиране и обезвреждане на опасни медицински отпадъци

ИЗГАРЯНЕ (ИНСИНЕРИРАНЕ)

Ползата от контролираното изгарянe се състои от намаляване на обема на отпадъците и премахвaне на риска от предаване на инфекциозни болести. Съществуващите доскоро в България пещи за изгаряне, разположени на територията на някои лечебни заведения, не представляват екологично безопасни инсинератори. Те не осигуряват пречистване на димните газове и представляват сериозна опасност за замърсяване на атмосферния въздух.

АВТОКЛАВИРАНЕ

Автоклавирането е ефективен процес на мокро термично дезинфекциране. Двата основни недостатъка на автоклавирането са:

-          не е възможно обезвреждането на всички видове опасни медицински отпадъци – основен проблем е третирането на течните отпадъци;

-          автоклавите генерират отпадъчна пара и изискват наличие на котел с изпускателно устройство (комин) за отделяне на емисиите. Отпадъчните води следва допълнително да се пречистват.

Въпреки това, преимуществата на процеса са относително малките инвестиционни и експлоатационни разходи, както и ниския потенциал за въздействие върху околната среда. Автоклавиращите инсталации за обезвреждане на медицински отпадъци представляват комплексни и сложни системи за експлоатация и поддръжка.

ОБЛЪЧВАНЕ С МИКРОВЪЛНИ

Прилагането на високоенергийни електромагнитни полета води до осцилиране и бързо нагряване на течностите в отпадъците, включително клетъчните течности на микроорганизмите. Микровълновите процеси са широко използвани в някои европейски страни и стават все по-популярни. За разлика от автоклавирането, отсъствагенериране на отпадни води. Относително ниските капиталови разходи, лесната и ефективна експлоатация са положителни страни на технологията.

ХИМИЧЕСКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Химически вещества (предимно хлорни съединения, соли на амоняка, алдехиди и фенолни производни) се добавят към отпадъците, за да убият или да деактивират патогенните микроорганизми. Химическата дезинфекция не е подходяща за третиране на опасни медицински отпадъци в твърдо състояние, поради недостатъчната ефективност на метода.


Ние Ви предлагаме:


РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Полезни линкове