Политика по качество

Ръководството на “АМС“ ООД е разработило своята Политика по качество като средство за управление на Организацията, с цел подобряване на своите резултати.

Декларация на Управителя на „АМС“ ООД за ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.

политиката по качество на „АМС“ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ

ПРОЕКТИРАНЕ и ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ и ТАКИВА С ДВОЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ТЪРГОВИЯ И ДИСТРИБУЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ. ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ. СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНИ ПОЛЗИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И заинтересованите страни.

За осъществяването на тази политика ръководството на организацията се ангажира да удовлетворява изискванията за непрекъснато подобряване на ефикасността на интегрираната система за управление и да насочва усилията си в следните направления:

Ø Утвърждаване на Организацията като конкурентен производител и доставчик на медицински изделия и такива с двойно предназначение;

Ø Разширяване на пазарния дял в търговията и дистрибуцията на медицински изделия, апаратура и оборудване, и консумативи чрез поддържане на оптимално съотношение качество/цена;

Ø Превръща нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за предлаганите продукти;

Ø Ефективно използва наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали с цел да се удовлетворят изискванията на клиентите, персонала и други заинтересовани страни;

Ø Постоянно проучва търсенето и предлагането на медицински изделия, апаратура и оборудване, консумативии, както и на медицински изделия с двойно предназначение;

Ø Поддържа партньорство и взаимноизгодно сътрудничество с външните доставчици;

Ø Определя контекста на Организацията и управлява рисковете и възможностите, свързани с него;

Ø Системно провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа.

Ø Осигуряване на подходяща производствена инфраструктура, включително най-съвременни 3D принтери за целите на производството.

Ø Стриктно спазване на приложимите изисквания на нормативните актове, създадени от законодателен орган, изискванията на Организацията, на съюзната публикация AQAP – 2110 и БДС EN ISO 13485:2016.

За реализирането на тези цели в “АМС“ ООД е разработена и внедрена интегрирана система за управление, съответстваща на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 13485:2016 и на съюзната публикация AQAP – 2110. Ръководството създава и гарантира необходимите условия за:

Ø стриктно спазване на изискванията на интегрираната система за управление в организацията;

Ø активно съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие;

Ø предоставя рамка за създаване и преглед на целите по качеството чрез периодично провеждане на преглед от ръководството;

Ø преглежда постоянната адекватност на политиката при провеждане на преглед от ръководството.

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА “АМС“ ООД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО.

 

 гр. Кърджали, 2023 г.